ЗАВШААЧЛАХ

1. Хэтэрхий завшаан эрэх, хэт завшихыг хичээх;


2. Завшаанч зан авир гаргах.