ЗАВХРУУЛАЛТ

Завхруулах үйлийн үр дүнг заасан нэр.