ЗАВХРУУЛАХ

1. Хүнийг аль ч үгүй болгох;


2. Ажил үйлийг дампууруулах;
3. Юмыг сураг чимээ алдруулах, намжаан дарах;
4. Хамаг юмаа алдах, үгүй болгох;
5. Хүнийг завхай, шалиг самуун явдалд хөтлөн оруулах, садар самуунд уруу татах.