ЗАВХУУЛАХ

1. Мал, эд хөрөнгө зэргээ алдах, алга болгох;


2. Бусдын юмыг завхуулж үгүй хийх;
3. Сураг чимээ, цуу яриаг дүйвүүлэн намжаах;
4. Завхруулах.