салхи заагч
агаарын урсгалын чиг, салхины чигийг тодорхойлогч хэрэгсэл