заагтай асуудал
тодорхой ялгаатай асуудал, адил хэмжээнд авч үзэж болохгүй асуудал