за за

бусдын хэлсэн зүйлийг лавтайяа хүлээн дагахад хэрэглэх аялга