ААРАХ III

Хатах, хуурайших: ам аарах (ам хатах).

Ижил үг:

ААРАХ I:

ААРАХ II

ААРАХ IV