ЖИГЖИЛЗЭХ

1. Жигжгэр юмны байн байн хөдлөх;


2. Мижилзэн доголох; Морины хөл жигжилзээд байна. Яриа;
3. Сэтгэл догонцож жигхийх: дотор жигжилзэх (дотор аягүйрхэх, палхийх).