ЖИГ I

1. Ямар нэгэн учир битүүлэг хачин явдал, нууц шалтгаан: жиг болох (а. Санаанд ороогүй учир шалтгаан дэлгэрэнгүй...


2. Учир битүүлэг, хачин явдал: жиг орох (хачин зүйл тохиох), жиг ургах (үйл ажилд учир битүүлэг шалтгаан тохиох) - дэлгэрэнгүй...
жиг болох а. Санаанд ороогүй учир шалтгаан гарах; б. Хачин сонин юм болох
бач жиг ов жиг
жиг орох хачин зүйл тохиох
жиг ургах үйл ажилд учир битүүлэг шалтгаан тохиох
Ижил үг:

ЖИГ II

ЖИГ III