жиг болох
а. Санаанд ороогүй учир шалтгаан гарах; б. Хачин сонин юм болох