ЖИГД I

Адил, тэнцүү тэгш - Аль нэг тийшээ налуу дэлтэй адууны эсрэг талын дэл жигд босоо ургасан байвал хүч тарга сайн дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., жигд алхаа (нэгэн хэмнэлтэй алхаа; зэрэг алхах алхаа), жигд амьсгал (нэгэн хэмийн амьсгал), жигд байх (адил байх), жигд болгох (эн тэнцүү болгох, тэгш болгох), жигд бус (ижил биш), жигд гэрэлтүүлэг (бүгдийг адил гэрэлтэй болгох), жигд дулаацуулах (дулааныг тэгш хүртээх), жигд зурлага (зурлагын даралт нэгэн хэмийн), жигд найруулга (нэгэн хэвийн тэгш найруулга), жигд хатах (эн тэнцүү хатах), жигд холбоц (монгол шүлгийн толгой болон төгсгөлийг холбох уран зохиомжийн арга), жигд хөгжил (тэгш хөгжил), жигд хуваах (тэнцүү хуваах), жигд цайрах (нийтдээ цагаарах), жигд шингээх (нэгэн адил уусгах).

жигд алхаа нэгэн хэмнэлт алхаа зэрэг алхах алхаа
жигд амьсгал нэгэн хэмийн амьсгал
жигд байх адил байх
жигд болгох эн тэнцүү болгох, тэгш болгох
жигд бус ижил биш
жигд гэрэлтүүлэг бүгдийг адил гэрэлтэй болгох
жигд дулаацуулах дулааныг тэгш хүртээх
жигд зурлага зурлагын даралт нэгэн хэмийн
жигд найруулга нэгэн хэвийн тэгш найруулга
жигд хатах эн тэнцүү хатах
жигд холбоц монгол шүлгийн толгой болон төгсгөлийг холбох уран зохиомжийн арга
жигд хөгжил тэгш хөгжил
жигд хуваах тэнцүү хуваах
жигд цайрах нийтдээ цагаарах
жигд шингээх нэгэн адил уусгах
Ижил үг:

ЖИГД II