ЖИГДЛЭГЧ

Бичиг баримтыг нэг мөр болгон нэгтгэх, нийлүүлэх, адил тэгш болгодог хүн.