ЖИГДРҮҮЛЭГ

Тогтонгишуулсан байдал, нэгэн хэвэнд оруулсан байдал; жигдрүүлсэн журам.