ЖИГДЛЭЛ

Юмыг жигд болгох үйлийн нэр: жигдлэл хийх (жигдрүүлэх).