ЖИГДЛҮҮЛЭХ

Жигд болгуулах: өндөр намыг нь жигдлүүлэх (өндөр намыг нь тэгшитгүүлэх, адил хэмжээтэй дэлгэрэнгүй...