ЖИВХИЙЛГЭХ II

Нууцаар мэдээ хүргүүлэх.

Ижил үг:

ЖИВХИЙЛГЭХ I