ЖИВХИЙХ II

Бусдад ямар нэгэн мэдээ зүйлийг сэм хүргэх: мэдээг живхийх (мэдээг нууцаар хүргэх).

Ижил үг:

ЖИВХИЙХ I