ЖИВХНЭХ

1. Төвхнөх, эмхрэх, цэгцрэх: ажил живхнэх (ажил эмхрэх);


2. Татрах, хатаж эгших, хөнгөрөх: бие живхнэх (бие хөнгөрөх), морь живхнэх (морь шивхрэх, сойлго орох), хөлс дэлгэрэнгүй... (хөлс эгших багасах).

ажил живхнэх ажил эмхрэх
бие живхнэх бие хөнгөрөх
морь живхнэх морь шивхрэх, сойлго орох
хөлс живхнэх хөлс эгших багасах