ЖАДЛАГДАХ

Жаданд өртөх, оногдох: нэвт жадлагдах (жаданд нэвт сүлбэгдэх) - Бас нэгэн удирдагч нь жаданд нэвт дэлгэрэнгүй... С.Злобин. Салавад баатар.