ААНАЙХАН III

Барагтайхан, муухан: аанайхан морь (муухан морь), аанайхан хүн (барагтайхан хүн), дэлгэрэнгүй...

аанайхан морь муухан морь
аанайхан хүн барагтайхан хүн
аанайхан юм өндөр үнэ хүрч чадахгүй, аймтгай хүн их үйлийг бүтээж чадахгүй

айж халшраад байвал юу ч хий чадахгүй гэсэн санаа

Ижил үг:

ААНАЙХАН I

ААНАЙХАН II