аанайхан юм өндөр үнэ хүрч чадахгүй, аймтгай хүн их үйлийг бүтээж чадахгүй

айж халшраад байвал юу ч хий чадахгүй гэсэн санаа