ААР :

аар саар (а. Бага сага, жижиг сажиг, яльгүй; б. Хэрэгтэй хэрэггүй, дэмий), аар саар дэлгэрэнгүй... (бага сага ажил), аар саар зүйл (яль шальгүй зүйл), аар саар юм (бага сага, ойр зуурын юм) - Гудамжинд ногоо, будаа, аар саар янз бүрийн юм дэлгэн газар завилан сууж байгаа хайрцгийн наймаачин маш олон. Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл., аар саар юмаар хөөцөлдөх (жижиг сажиг асуудлаар хөөцөлдөх).

аар саар

а. Бага сага, жижиг сажиг, яльгүй; б. Хэрэгтэй хэрэггүй, дэмий

аар саар ажил бага сага ажил
аар саар зүйл яль шальгүй зүйл
аар саар юм бага сага, ойр зуурын юм
аар саар юмаар хөөцөлдөх жижиг сажиг асуудлаар хөөцөлдөх