ААНАЙХАН II

Нөгөө л хэвээрээ, байдгаараа.

Ижил үг:

ААНАЙХАН I

ААНАЙХАН III