ААНАЙХАН I

Нэлээд аанай, нэн тайван, алгуур: аанайхан явах (алгуур явах) - Гэтүүр хулгай нутгийн гүн рүү дэлгэрэнгүй...Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.

Ижил үг:

ААНАЙХАН II

ААНАЙХАН III