ЁРВОГОРДОХ

Хэтэрхий ёрвогор болох, ёрвогорын учир зохисгүйдэх.