ЁРГИОДОХ

1. Ёргио нь дэндэх;


2. Ёргио зан байдал гаргах.