ЁРГИОТОХ

1. Ёргио зан байдал гаргах;


2. Морь унааны явдал хатуу болох.