ЁРГИУЛАХ

1. Доргиулах;


2. Хэтэрхий хөөрүү, хөвсөргөн зан авир гаргуулах;
3. Сүүл хөдөлгөн шогшуулах; ергүүлэх: ёргиулсаар ирэх (шогшуулсаар ирэх), ёргиулсаар хүрэх (шогшуулсаар очих) - дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.

ёргиулсаар ирэх шогшуулсаар ирэх
ёргиулсаар хүрэх шогшуулсаар очих