ЁРДГО :

ёрдго хийх (ёрдгор юмны хөдлөх), ёрдго ёрдго хийх (ёрдгонох) - Навч нь унасан дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар.

ёрдго хийх ёрдгор юмны хөдлөх
ёрдго ёрдго хийх ёрдгонох