ЁРДОЙХ

Ёрдгор болох; өндөр шовгор болох - Их бууны ам зарим нь тэнгэр чичин ёрдойж, зарим нь газар шигдэн гулзайх дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Тэмээний дууль., ёрдойн байх (орсойж дорсойн байх), ёрдойн харагдах (даягар дорсгор харагдах), ёрдойсон мод (доёгор мод), ёрдойсон үзүүр (урт нарийн үзүүр), ёрдойсон хад (доёийж илүү гарсан хад).

ёрдойн байх орсойж дорсойн байх
ёрдойн харагдах даягар дорсгор харагдах
ёрдойсон мод доёгор мод
ёрдойсон үзүүр урт нарийн үзүүр
ёрдойсон хад доёийж илүү гарсан хад