ЁРДОС :

ёрдос хийх (ёрдгор юмны гэнэт хөдлөх), ёрдос ёрдос хийх (ёрдолзох) - Уурганы дэлгэрэнгүй...Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.

ёрдос хийх ёрдгор юмны гэнэт хөдлөх
ёрдос ёрдос хийх ёрдолзох