ЁРЗОЙХ

1. Ёрзгор болох;


2. Ёрзгор ааш авир гаргах.