ЁРДГОНУУЛАХ

Ёрдгор юмыг байн байн хөдөлгөх: гараа ёрдгонуулах (гараа доёлзуулах), мод дэлгэрэнгүй... (урт нарийн мод доёгонуулах) - Зүүн оргил дээр ганц мод ёрдгонуулан харагдахад пионерүүд хашхиралдан тэр зүг мацан уралдан очицгоов. Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг.

гараа ёрдгонуулах гараа доёлзуулах
мод ёрдгонуулах урт нарийн мод доёгонуулах