ЁРДГОРДОХ

Хэтэрхий ёрдгор болох, ёрдгорын учир зохисгүйдэх.