ЁРДОЙЛГОХ

Ёрдгор болгох: ёрдойлгон барих (доёийлгон барих) - Доод хөндийд арваад их буу ёрдойлгон дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг.