ЁРВОЙЛГОХ

Ёрвогор болгох: уруулаа ёрвойлгох (уруулаа урвайлгах, дорвойлгох) - Байдгаараа ярвайн уруулаа дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж.