ЁРВОЙХ

1. Адасга, шир зэргийн зах сэжүүр дордойх, эртийж босох;


2. Нүүрний арьсыг хунируулан уруулаа цорвойх, урвайх, жорвойх: уруул нь ёрвойх (уруул нь дорвойх);
3. Өндөр уул, хадны ёрдойн байх: ёрвойн харагдах (ёрдойн, илүү гарсан харагдах) - Хойд хадны ёрвойсон оройг үе үе ширтэн дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Төвшинтөгс;

4. [шилжсэн] Биеэ тоосон хэдэр хэгжүүн байдал гаргах.

уруул нь ёрвойх уруул нь дорвойх
ёрвойн харагдах ёрдойн, илүү гарсан харагдах