ЁРВОГОРДУУ

1. Ёрвогор байрын;


2. Дуу муутай, их зантай.