ЕГӨӨТЭЙ I

1. Хор шар малтсан далд утгатай: егөөтэй инээд (дооглоод ч байгаа юм шиг учир битүүлэг инээд), дэлгэрэнгүй...


2. Егөө үг хэлдэг: егөөтэй хүн (егөө үгтэй, егөөдөх дуртай хүн) - Хайнзан гуай уг нь их егөөтэй хүн. дэлгэрэнгүй...

егөөтэй инээд дооглоод ч байгаа юм шиг учир битүүлэг инээд
егөөтэй үг далд битүү утгатай үг, егөө агуулсан үг
егөөтэй хариулт а. Егөө агуулсан хариулт; б. Егөө ихтэй хариулт
егөөтэй харц а. Егөө агуулсан харц; б. Егөө ихтэй харц
егөөтэй хэлэх егөө агуулж хэлэх
егөөтэй хүн егөө үгтэй, егөөдөх дуртай хүн
Ижил үг:

ЕГӨӨТЭЙ II