егөөтэй үг
далд битүү утгатай үг, егөө агуулсан үг