ЕГӨХТЭЙ :

егөхтэй манатай (а. Егөх нь байтугай; б. Егөхийн зуургүй).

егөхтэй манатай а. Егөх нь байтугай; б. Егөхийн зуургүй