ЕГҮҮЛЭХ

1. Хорон үгээр даажин хийлгэх;


2. Егөгдөх.