ЕГҮҮР

1. Чахнах, хяхнах нь: егүүр хэгүүр [хоршоо] (чахарч хяхтнасан эвгүй дуу чимээ);


2. Улиг болсон, залхуутай.