ЕГҮҮРЭЛТЭЙ

1. Егүүрэл бүхий, огиудас хүрэм, ой гутам;


2. Зовуурьтай: егүүрэлтэй ярих (зовуурьтай ярих, шаналсан байдалтай ярих).