ЕГҮҮТЭХ

1. Амьсгал хураах, амь тавих: егүүтэн одох (нас барах, амьсгал хураах), амь егүүтэх дэлгэрэнгүй...


2. Арилж сарних, замхрах: утаа егүүтэх (утаа сарнин арилах), үүл егүүтэх (үүл замхрах);
3. Сүйрэх, хоосрох, барагдах: эд хөрөнгө егүүтэх (эд хөрөнгө шавхагдан дуусах).

егүүтэн одох нас барах, амьсгал хураах
амь егүүтэх үхэх
утаа егүүтэх утаа сарнин арилах
үүл егүүтэх үүл замхрах
эд хөрөнгө егүүтэх эд хөрөнгө шавхагдан дуусах