ЕЛХИЙЛГЭХ

Елхгэр болгох, элбэгдүүлэх, томдуулах, хэвээс хэтрүүлэх.