ЕГҮҮРЭЛ

Егүүрэх үйлийн нэр: егүүрэл болох (дотор муухайрах, огиудас хүрэх).