егөхтэй манатай
а. Егөх нь байтугай; б. Егөхийн зуургүй