егөөтэй харц
а. Егөө агуулсан харц; б. Егөө ихтэй харц